www.shirkeconsultants.com

www.shirkeconsultants.com

photo gallery

www.shirkeconsultants.com

  Contact      

VisitCard
 

Res: "Kaumudi", Sant Dnyaneshwar Society, Sant Nagar,

Mobile:9822024203
Pune-411009.INDIA,Tel.: +91 20 -24226107, Fax : +91 20 24227200.
E-mail : suresh18840@yahoo.com, sureshshirke@rediffmail.com